ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ / E-COMMERCE

Αυτόματη Αποθήκη / E-Commerce

Διαμέσου συνεργασιών µε αξιόπιστους κατασκευαστές προσφέρονται συστήματα για την παραλαβή των παλετών από το τέλος της γραμμής παραγωγής µε διάφορες μεθόδους διακίνησης όπως αυτόματα βαγόνια, γερανούς και LGVs (Laser Guided Vehicles) όπου τοποθετούνται σε ράφια χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου δυναμικού.

Η διασύνδεση µε το σύστημα διαχείρισης της αποθήκης [ERP/WMS) δίνει λύση σε θέματα όπως τον προσδιορισμό της θέσης και του περιεχομένου της κάθε παλέτας/συσκευασίας καθώς επίσης και την αυτόματη εξαγωγή της όταν ζητηθεί από δεδομένη παραγγελία. Έτσι δίνουμε λύση τόσο στην ομαλή λειτουργία της αποθήκης διατηρώντας την διαδικασία FIFO/LIFO όσο και στην γρήγορη εκτέλεση των παραγγελιών. Φυσικά το σημαντικό αποτέλεσμα των ανωτέρων συστημάτων είναι η εξάλειψη των λαθών και η βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου.

shutterstock 1656172219