ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ICON SYSTEMS

Η ICON SYSTEMS είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία, σχεδίαση, και κατασκευή ολοκληρωμένων βιομηχανικών συστημάτων μεταφοράς και αυτοματισμού και εδρεύει στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. Μέσω αυτού η Διοίκηση δεσμεύεται ότι:

   ‣ Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, όπως αυτές διαμορφώνονται και συμφωνούνται.

   ‣ Εφαρμόζει πάντα τις κανονιστικές και νομοθετικές δεσμεύσεις.

   ‣  Παρέχει τους απαραίτητους υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της.

   ‣  Λαμβάνει υπόψη όλες τις πληροφορίες από εξωτερικά και εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι και τις μετατρέπει σε ενέργειες για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

   ‣  Θέτει μετρήσιμους δείκτες και στόχους που σχετίζονται με την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξή τους.

   ‣  Βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό της ICON SYSTEMS γνωρίζουν ότι η ποιότητα είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας που προκύπτει μέσω της συνεργασίας. Το κοινό όραμα εταιρείας και εργαζομένων διαμορφώνουν τις δεσμεύσεις της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη και επικαιροποιείται κατά την διάρκεια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.

23 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1